Etiske retningslinjer

1. JURIDISKE KRAV OG FORRETNINGSETIKK

Vi utfører vår forretningsvirksomhet innenfor rammeverket for gjeldende lover, Orklas etiske retningslinjer, interne instrukser og retningslinjer.

Vi må alltid handle i samsvar med lovgivningen i de landene hvor vi driver virksomhet i. Når Orkla Code of Conduct setter standarder som er høyere enn nasjonal lovgivning, benytter vi Orkla Code of Conduct så lenge standardene våre ikke kommer i konflikt med de nasjonale lovene. Lokal skikk og praksis kan aldri gå foran standardene våre, og vi vil aldri handle på en ulovlig eller uetisk måte, heller ikke hvis andre gjør det.

Korrupsjon undergraver lovlige forretningsaktiviteter, fordreier konkurransen, ødelegger selskapers og individers renommé, fører til fengselsstraffer og annet sivilt- og strafferettslig ansvar og forhindrer overholdelse av menneskerettigheter. Derfor må vi alltid overholde antikorrupsjonslover og aldri tilby eller akseptere noe som kan så tvil om fagligheten vår og vår etiske måte å drive forretninger på. Orkla forbyr bestikkelser og korrupsjon i enhver form. Vi tilbyr og aksepterer bare gaver og gjestfrihet som er av moderat verdi og som har et klart faglig formål og som oppfyller kravene i vår antikorrupsjonsmanual. Tilretteleggingsbetalinger skal aldri aksepteres, heller ikke hvis det er juridisk lovlig i noen land.

Vi er klar over hvor viktige personopplysningene som kunder, ansatte og andre betror oss er, og vi må alltid respektere ethvert menneskes personvern og at personopplysningene er konfidensielle. Derfor behandler vi personopplysningene med ærlighet, integritet og alltid i samsvar med gjeldende lover. Hvis du behandler personopplysningene til forbrukere, ansatte eller andre som en del av arbeidet ditt, må du gjøre deg kjent med Orklas prosedyrer for behandling av personopplysninger.

Vi må alltid respektere og overholde gjeldende konkurranselover, antitrustlovgivning og lover for markedsføringskontroll. Hvis du arbeider med markedsføring, salg, innkjøp eller logistikk, må du sørge for å gjøre deg kjent med og forstå gjeldende lover og Orklas konkurransemanual.

Vi må ikke handle eller gi råd til andre om handel med verdipapirer som er utstedt av Orkla eller andre selskaper på grunnlag av ikke-offentlig tilgjengelig informasjon som vi har fått gjennom arbeidet vårt, og som kunne påvirke prisen på verdipapirene hvis det ble offentlig kjent,.

Vi må ikke ta beslutninger eller engasjere oss i aktiviteter på grunnlag av egne, personlige interesser. Ansatte og styremedlemmer må varsle deres overordnede før de aksepterer oppgaver utenfor Orkla, gjennomfører personlige anliggender eller foretar investeringer som kan være i konflikt med Orklas interesser.

Vi må aldri offentliggjøre konfidensiell informasjon til noen utenfor selskapet, hvis ikke slik offentliggjøring er påkrevd ved lov. Konfidensiell informasjon er informasjon som ikke er, eller ikke skal være, kjent for offentligheten. For eksempel kan slik informasjon omfatte forretningsplaner, budsjetter, markedsføring og salgsprogrammer, oppskrifter, designspesifikasjoner og kundeoppføringer.

Orkla er forpliktet til å føre korrekt og nøyaktig regnskap og rapportering i samsvar med gjeldende lovgivning i hvert land. Alle transaksjoner må være fullt og korrekt dokumentert og registrert i samsvar med gjeldende lover og generelt aksepterte regnskapsprinsipper. Usanne eller villedende oppføringer kan bli behandlet som svindel og vil aldri aksepteres.

2. MENNESKELIG OMTANKE

Å ivareta de ansattes helse og sikkerhet har topp prioritet for Orkla, og Orkla har en visjon om null ulykker. Ansvaret for at denne visjonen skal oppfylles deles mellom Orkla som arbeidsgiver og Orklas ansatte. Derfor må vi følge Orklas interne HMS-policy og utøve sunn dømmekraft i arbeidet vårt. Hvis du blir oppmerksom på noe som kan være en risiko for andres helse og sikkerhet eller miljøet, må du snakke med din overordnede. Dette er ikke bare et ansvar, men i mange tilfeller er det også en juridisk plikt.

Orkla forbyr bruk av alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med jobb for Orkla. Begrenset bruk av alkohol servert som en del av selskapets gjestfrihet eller et bedriftsarrangement kan være tillatt, forutsatt at forbruket er behørig godkjent og ikke kombineres med håndtering av maskiner, kjøring eller enhver annen handling som ikke er forenlig med bruk av alkohol.

Orkla ønsker et inkluderende arbeidsmiljø som kjennetegnes av mangfold og likeverd. For å nå dette målet, må vi behandle kolleger, kunder, forretningspartnere og andre med respekt og være følsomme overfor og respektere kulturelle forskjeller. Vi må ikke delta i noen form for trakasserende atferd eller annen atferd som kan ansees som krenkende, truende eller nedverdigende, inkludert enhver form for uønsket oppmerksomhet av seksuell art. Diskriminering aksepteres aldri. Diskriminering omfatter enhver forskjellsbehandling, preferanse eller utelukkelse, basert på alder, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, funksjonshemning, seksuell legning, etnisitet, politisk eller religiøs tro eller andre kjennetegn.

Kjøp av seksuelle tjenester støtter menneskehandel, er et brudd på menneskerettighetene og utgjør en sikkerhetsrisiko. Orkla forbyr kjøp av seksuelle tjenester i forbindelse med arbeid eller forretningsreiser for Orkla. Vi må aldri akseptere seksuelle tjenester som betales av andre.

3. BÆREKRAFT OG MENNESKERETTIGHETER

Orkla har forpliktet seg til å utøve en ansvarlig forretningspraksis og bidra til å løse globale helse- og bærekraftutfordringer. Vi utviser tilbørlig aktsomhet («due diligence») for å identifisere, forhindre og redusere risikoen for å bli involvert i brudd på menneskerettighetene eller miljølover i vår egen drift og i våre verdikjeder. Vi har opprettet felles retningslinjer, standarder og prosedyrer for å håndtere ansvaret i forbindelse med mattrygghet, helse, miljø og sikkerhet, ansvarlig innkjøp og for å være en ansvarlig arbeidsgiver. I tillegg har vi langsiktige bærekraftsmål som omfatter flere viktige emner, som utvikling av produkter for en sunn og bærekraftig livsstil, økt bruk av energi fra fornybare energikilder, reduksjon av matavfall og bidrag til bærekraftig produksjon av råmaterialer, hvor vi tar hensyn til mennesker, dyrevelferd og miljøet.

Vi respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i vår drift, inkludert i vår verdikjede. Vi er medlem av FNs Global Compact og støtter FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og Den internasjonale menneskerettighetsloven, samt Den internasjonale arbeidsorganisasjonens kjernekonvensjoner. Vår måte å implementere disse prinsippene på i våre virksomheter er beskrevet i Orkla Ansvarlig arbeidsgiver- og menneskerettighetspolicy.

I arbeidet med å ivareta transparens og ansvarlighet, offentliggjør vi vår fremdriftpå disse områdene i en årlig bærekraftsrapport i samsvar med det globale rapporteringsinitiativet (GRI).

4. VÅRE FORRETNINGSPARTNERE

Vi forventer at alle våre leverandører og andre forretningspartnere overholder gjeldende lover og våre etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere, samt respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og etiske standarder. Våre forretningspartnere omfatter leverandører, distributører, agenter, konsulenter, entreprenører, partnere i felles foretak og andre som vi gjør forretninger med. Det er den enkelte leders ansvar å sikre at forretningspartnerne våre er undersøkt i samsvar med Orklas prosedyrer for tilbørlig aktsomhet for integritet og menneskerettigheter, og at de er informert om og forstår våre etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere. Orkla har forpliktet seg til kun å samarbeide med partnere som oppfyller disse kravene. Hvis partnere unnlater å oppfylle disse kravene kan det føre til at samarbeidet avsluttes. Alle ansatte må varsle umiddelbart om kjennskap til eller mistanke om partneres overtredelse av gjeldende lover eller våre etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere.

5. HVORDAN VI OPPRETTHOLDER ORKLA CODE OF CONDUCT

Orkla Code of Conduct godkjennes årlig av styret i Orkla ASA. Det er styret og administrerende direktør i det enkelte selskapets ansvar å sikre at Orkla Code of Conduct implementeres og overholdes. Det samme gjelder alle interne policyer og retningslinjer som omfatter prinsippene i Orkla Code of Conduct. Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for å sikre at ansatte og andre relevante parter informeres om Orkla Code of Conduct og interne policyer og retningslinjer. I tillegg at aktiviteter på deres ansvarsområder utføres i samsvar med det foregående og gjeldende lover.

Orkla er som arbeidsgiver ansvarlig for å gi deg som ansatt informasjon som er nødvendig for at du skal kunne utføre jobben din. Samtidig har du som ansatt et ansvar for å sikre at du forstår gjeldende lover som er relevante for arbeidet ditt samt Orklas etiske retningslinjer og Orklas interne policyer og retningslinjer. Det er din plikt å handle etter disse prinsippene i det daglige arbeidet ditt. Du oppfyller denne forpliktelsen ved å aktivt søke etter informasjon som er relevant for arbeidet ditt og ved å delta i opplæring som Orkla tilbyr. Hvorvidt dette ansvaret følges opp av ledere og ansatte vil bli fulgt opp og vurdert årlig.

6. VI SØKER RÅD OG VARSLER OM UREGELMESSIGHETER

Vi forsøker alle å gjøre det som er rett, men å vite hva som er rett kan noen ganger være vanskelig. Snakk med din overordnede, Group Compliance Officer eller søk juridisk rådgivning hos Group Legal & Compliance hvis du har behov for hjelp. For rådgivning om saker som handler om mennesker, ber vi om at du kontakter personalavdelingen enten lokalt eller hos Orkla ASA, avhengig av sakens art. Hvis du har spørsmål om HMS, kan du kontakte HMS-avdelingen i Orkla ASA.

Alle ansatte må umiddelbart varsle om kjente overtredelser eller mistanke om overtredelser av gjeldende lover, Orklas etiske retningslinjer og Orklas interne policyer og retningslinjer til deres overordnede eller deres overordnedes overordnede. Avhengig av overtredelsens art, vil saken også kunne varsles direkte til personalavdelingen eller til HMS-avdelingen i Orkla ASA. I tillegg kan ansatte varsle gjennom Orklas varslingskanal, som er en flerspråklig nettjeneste. Den er åpen hele døgnet og tilbyr muligheten for å varsle anonymt: https://report.whistleb.com/en/orkla.

Orkla forbyr enhver form for gjengjeldelse mot en ansatt som i god tro varsler om uredelighet. Gjengjeldelse kan bety enhver form for ugunstig handling, praksis eller utelatelse som er en reaksjon på en ansatts varsling om en sak, f.eks. trusler, trakassering, diskriminering, sosial ekskludering eller annen urimelig oppførsel, advarsel, endring av arbeidsoppgaver, flytting eller degradering, suspensjon, avskjedigelse, oppsigelse eller disiplinærtiltak. Å handle i «god tro» betyr at du gir all informasjonen som du har og som du mener er sann. Du kan varsle om noe du har mistanke om og stadig være i god tro, selv om mistanken senere viser seg å være grunnløs.

Alle varsler eller mistanker om overtredelser vil etterforskes ordentlig og det vil gjennomføres hensiktsmessige tiltak. Slike tiltak kan omfatte opphør av arbeidsavtalen og rapportering til relevante myndigheter. Dette gjelder ikke bare ansatte som bryter gjeldende lover eller Orklas etiske retningslinjer, men også ledere som ignorerer eller tolererer slik atferd ved uaktsomhet eller bevissthet.

**********************************************

Disse Etiske retningslinjene (Orkla Code of Conduct) ble godkjent 28. oktober 2020 av styret i Orkla ASA.