Skattestrategi

Orkla sigter efter at være en ansvarlig skatteyder.

Med tilstedeværelse i en række lande bidrager Orkla til samfundet ved at betale forskellige skatter og afgifter, herunder selskabsskat, punktafgifter, arbejdsgiverskat og indirekte gennem merværdiafgift. De skatter, vi betaler, er en vigtig del af vores vision for bæredygtighed og at handle i overensstemmelse med Orklas kerneværdier, klare ansvarslinjer og ansvarlighed. Dette afspejles i Orkla Group Tax Strategy (Orkla-koncernens skattestrategi), som etablerer en stærk og klar koncerntilgang baseret på åbenhed og gennemsigtighed i skatteindberetning og i forhold til overholdelse af regler. Orkla-koncernens virksomheder skal betale korrekte beløb i skat i overensstemmelse med love og regler i de lande, hvor vi opererer.

Koncernens hovedprincipper for skat

Alle Orkla-koncernens selskaber er forpligtet til at følge op på deres skatteforhold i overensstemmelse med følgende mål:

  • Følge alle relevante love, regler, rapporterings- og dokumentationskrav i alle lande, hvor koncernen opererer.
  • Sikre, at skattestrategien altid er i overensstemmelse med koncernens øvrige strategi, tilgang til risiko og koncernens retningslinjer for samfundsansvar.
  • Udvise faglig grundighed og omhu ved opfølgning på risici relateret til skatteforhold og sikre, at styrings- og kontrolrutiner er hensigtsmæssige.
  • Bruge incitamenter og fradrag for at minimere skatteomkostningerne ved at drive forretning, men ikke på en måde, der bevidst er i modstrid med lovgivningens formål.
  • Have et konstruktivt, professionelt og åbent forhold til skattemyndighederne, baseret på integritet, samarbejde og gensidig tillid.