Rapportering

Rapportering og resultater

Orkla har været tilknyttet FN’s Global Compact-initiativ siden 2005. Vi deltager i arbejdet med at fremme Global Compacts ti kerneprincipper for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Gennem det verdensomspændende netværk af virksomheder og organisationer bidrager vi til en global mobilisering for de globale bæredygtighedsmål frem mod 2030, lanceret af FN i 2015.

Ved at tilslutte os Global Compact forpligter vi os til en årlig statusrapport. Det gør vi gennem udgivelsen af ​​Orklas bæredygtighedsrapport, som i sum beskriver fremskridtene i arbejdet med disse emner i koncernen.

Orklas bæredygtighedsrapport, som i sum beskriver fremskridtene i arbejdet med disse emner i koncernen.

Dow Jones Sustainability Index vurderer virksomheder inden for de tre hovedkategorier miljø, sociale forhold og ledelsesrutiner (ESG: Environmental, Social and Governance). Siden 2011 har Orkla været inkluderet i Dow Jones Sustainability Index Europe.

Indekset fra Dow Jones betragtes af mange som verdens mest markante placering af virksomheders præstationer inden for miljø og social ansvarlighed, og er en vigtig rettesnor for investorer og andre interessenter i vurderingen af ​​virksomheders ikke-finansielle resultater.

I 2021 fik Orkla en samlet score på 63 ud af 100 point, hvilket var en forbedring i forhold til resultaterne fra året før.

Læs mere om Dow Jones Sustainability Index her

Siden 2008 har Orkla rapporteret miljøoplysninger til investorinitiativet CDP (tidligere Carbon Disclosure Project). CDP har udviklet sig til det førende system for klima- og miljørapportering internationalt. CDP’s vurdering omfatter både politik, klima- og energiregnskaber, tiltag og forbedringer. Antallet af virksomheder, der rapporterer til CDP stiger hvert år, og CDP tager hele tiden nye initiativer for at sætte miljøet på dagsordenen.Orkla har i de senere år også rapporteret til CDP’s skov- og vandprogrammer.

Les mer om CDP her

Orklas miljørapportering er udarbejdet i overensstemmelse med GHG-protokollen og GRI Standards, og nøgletallene præsenteres i Orklas årsrapport. Miljørapporteringen er verificeret af revisions- og konsulentvirksomheden EY.

Underskrevet verifikation af klimaregnskab

Orklas bæredygtighedsrapportering for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i GRI-standarderne.

Valget af emner i Orklas bæredygtighedsrapportering er baseret på en dobbelt væsentlighedsanalyse, hvor vi har lagt vægt på både den langsigtede sociale og kommercielle effekt af Orklas indsats. Vi har også understreget betydningen af ​​temaerne for vigtige interessenters vurderinger og beslutninger.

Væsentlighedsanalysen er beskrevet i dokumentet “Management Approach (GRI 103)”. Dokumentet beskriver også, hvordan vi har valgt at begrænse rapporteringen for hvert af de emner, rapporteringen omfatter, hvilke ledelsesrutiner og tilgang Orkla har til arbejdet med disse emner samt en beskrivelse af, hvordan tilgangen evalueres.

Management Approach GRI 103

Orkla har i 2021 vurderet klimarelateret risiko i overensstemmelse med rammerne i TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Risikovurderingen tager højde for tre forskellige scenarier for global opvarmning, en stigning på henholdsvis +1,5°C, +2°C og >3°C, og hvordan disse vil påvirke Orklas drift og værdikæde.

Orkla TCFD rapport 2021

I 2021 er vi begyndt at rapportere efter den nye ramme for bæredygtig værdiskabelse, Common Metrics, som blev lanceret af World Economic Forum (WEF) i 2020. For 2021 rapporterer vi om de fleste “kernemetrics” og en række ” udvidede målinger”. Samtidig rapporterer vi fortsat om en række andre måltal defineret i GRI-standarderne. Vi har udarbejdet to separate oversigter over, hvilke standarder og indikatorer, der er dækket af GRI Standards og Common Metrics.

GRI-Indholdsindeks 2021

Common Metrics Content Index 2021