Omtanke for mennesker og samfund

Orkla ønsker at skabe gode arbejdspladser og bidrage til at løse vigtige samfundsudfordringer i samspil med andre.

Orkla er en stor arbejdsgiver med virksomheder i mange lande. Det indebærer ansvar for at tage vare på medarbejdernes sundhed og sikkerhed og respektere vigtige menneskerettigheter som ytringsfrihed, organisationsfrihed og retten til retfærdige arbejdsbetingelser. Samtidig kan Orkla bidrage til at løse bæredygtighedsudfordringer, som er knyttet til de værdikæder, vi er en del af. Ved at udvikle gode arbejdspladser og engagere os i forbedringsarbejde i de lande, vi er til stede, kan vi skabe velfærd og positive følgevirkninger for tusindvis af mennesker. Dette er desuden vigtigt for at skabe en stærk organisation og nå vores forretningsmål.

Orklas tilgang

Orklas Ansvarlig arbejdsgiver- og menneskerettighedpolitik beskriver de overordnede retningslinjer for, hvordan vi skal skabe gode arbejdspladser, respektere vigtige menneskerettigheder og fremme en kultur præget af åbenhed, respekt og omtanke. I tillæg hertil har Orkla mere detaljerede, interne krav og retningslinjer for flere af de temaer, som politikken omfatter. I 2017 blev der udarbejdet nye, fælles mål for arbejdet frem til 2025, som omfatter følgende temaer: Ansvarlig arbejdsgiver; arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed; integritet og interessentdialog samt samfundsengagement. Målene for og de interne politikker på dette område er vedtaget af Orklas koncernledelse og gælder for alle forretningsområder og virksomheder. Arbejdet skal være forebyggende med vægt på forsigtighedsprincippet og kontinuerlig forbedring.

Ansvaret for at drive arbejdet ligger hos ledelsen i den enkelte forretningsenhed med støtte fra funktionerne Human Resources (HR), Corporate Social Responsibility (CSR), HMS og juridisk. Orkla følger op på arbejdet i selskaberne gennem  business area reviews og intern rapportering til koncernens CSR-funktion, som årligt rapporterer om udviklingen til Orklas bestyrelse. Orklas koncerndirektør for koncernfunktioner og juridiske anliggender har det overordnede ansvar for, at arbejdet med de fire temaer regelmæssigt evalueres, og at de styrende dokumenter revideres efter behov.

Hovedmål frem til 2025

  • Skabe et stærkt lokalt engagement for bæredygtighed
  • 100 % overholdelse af Orklas menneskerettighedspolitik
  • Skabe sunde arbejdspladser med nul skader
  • Kvinder på 50 % af lederposterne på alle niveauer
  • skabe kultur for integritet overalt

Orklas arbejde med interessentdialog, samfundsengagement og fremme af bæredygtigt forbrug bidrager til FNs bæredygtighedsmål nummer 12 og 17. Indsatsen for at fremme gode arbejdspladser med vægt på mangfoldighed og inkludering, et trygt arbejdsmiljø og respekt for arbejdstagerrettigheder bidrager til FNs bæredygtighedsmål nummer 5 og 8.